Terms and Conditions

ISS Catering Services B.V. (“ISS”) heeft voor haar bedrijfsvoering deze Order@ISS (“App”) ontwikkeld. De App is bedoeld voor (medewerkers van) klanten van) ISS. De App wordt door ISS gratis beschikbaar gesteld en voor u gepersonaliseerd. Wij hopen dat u de App als nuttig en gebruiksvriendelijk zult ervaren. Deze App wordt beheerd door ISS. Door het gebruik van de App gaat u (“Gebruiker”) akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door ISS van tijd tot tijd aangepast worden.

Licentie
ISS verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App te gebruiken voor commerciële doeleinden anders dan waar de App voor bedoeld is, te weten het doen van bestellingen. De Gebruiker mag de App niet verkopen, verhuren, decompileren, of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van ISS. ISS heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de App te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.

Gebruik van de App
De App biedt voor de Gebruikers de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen bij de koffiepunten en restauratieve verkooppunten in de bedrijfsomgeving van de Gebruiker alsmede het achterlaten van reviews (“Content”). De bestelling zal direct middels mobiele payment worden afgerekend en kan daarna door de Gebruiker in het bedrijfsrestaurant worden afgehaald. De mogelijkheid tot het achterlaten van reviews heeft als doel om het bestelproces, de App of de te bestellen producten aan te kunnen passen.

De in deze App weergegeven informatie en symbolen zijn afkomstig uit openbaar toegankelijke bronnen en de weergegeven informatie en symbolen zijn zoveel mogelijk up to date en in lijn met de (internationaal) geaccepteerde standaarden en normen. ISS kan echter niet garanderen dat de App te allen tijde up to date is of altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn. ISS zal zorgen dat bestellingen in de App ook geleverd worden aan de gebruiker. Aan het gebruik van deze App kunnen geen rechten worden ontleend. ISS is niet aansprakelijk voor de (juistheid van) de weergegeven informatie en/of symbolen van de App alsmede de werking van de App. Het gebruik van de App is geheel voor eigen risico. ISS is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de App tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ISS.

Indien de Gebruiker via de App Content aanlevert, zal deze Content in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. De Gebruiker garandeert tevens dat de Content die via de App aan ISS worden gezonden geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en Gebruiker vrijwaart ISS daarom voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het maken en versturen van door Gebruiker verzonden Content via de App.

Privacy
Hiervoor wordt verwezen naar de aparte privacy statement. Deze dient u separaat te accorderen alvorens gebruik te kunnen maken van de App.

Intellectuele eigendom
Door het insturen van Content door de Gebruiker via de App worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan ISS, zonder dat ISS daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is.
De Gebruiker doet hierbij jegens ISS afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen van de Content van de Gebruiker, is ISS bevoegd de Content naar eigen inzicht te gebruiken.

Toepasselijk recht
De gebruiksvoorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het Nederlands recht. Elke geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Privacy statement

In de gebruiksvoorwaarden heeft u kunnen lezen dat ISS Catering Services B.V. (“ISS”) voor haar bedrijfsvoering deze F&B-applicatie (“App”) heeft ontwikkeld. F&B staat voor “Food and Beverage“. Met deze App kunt u op uw locatie op afstand bestellingen plaatsen. In deze privacy statement wordt beschreven hoe wij uw gegevens gebruiken. ISS vindt uw privacy belangrijk. In deze privacy statement wordt beschreven hoe en in hoeverre we uw gegevens gebruiken en welke maatregelen er worden getroffen om een veilig gebruik van deze gegevens te kunnen waarborgen.

Voor gebruikmaking van de App is het noodzakelijk dat u, “de Gebruiker” via de App (geanonimiseerd) bestellingsgegevens doorgeeft aan ISS. ISS garandeert dat zorgvuldig zal worden omgegaan met deze gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van ISS en zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist en tenzij dat voor een goede werking van de App noodzakelijk is, zulks ter beoordeling van ISS. Hieronder vindt u nadere informatie over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens worden verzameld
Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder:

• Gegevens die u ons zelf actief verstrekt via de App
Denk bijvoorbeeld aan uw naam onder een review
• Gegevens die worden verzameld wanneer u de App gebruikt
ISS (en derden) kunnen informatie over u verzamelen wanneer u de App gebruikt. Dit gebeurt dan met inachtneming van de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake databescherming. De gegevens die door het gebruik van de App worden ingewonnen zijn:

• de bestellingen die worden geplaatst (deze zijn geanonimiseerd)
• wanneer de telefoon in de buurt van een ‘beacon’ is: de locatie van deze telefoon.
• uw naam (Anoniem bij bestellingen, uw eigen naam bij reviews mits u deze achterlaat)
• uw creditcard- of andere betalingsgegevens (Door Ayden)

Als u zich aanmeldt via de App en/of een bestelling plaatst, kunnen wij (via derden) bovenstaande gegevens verzamelen. Creditcard- en/of bankrekeninggegevens en de daaraan gekoppelde naam worden niet door ISS gebruikt maar door een derde partij, Adyen, in een separaat beveiligde omgeving ten behoeve van het betalingsverkeer. Bestellingen van Gebruikers worden via de App (niet op persoonlijke naam) opgeslagen in een database ten behoeve van voorraadbeheer en voor het kunnen doen van gerichte aanbiedingen door ISS. Als u geen aanbiedingen wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden via de App. Betalingstransacties van Gebruikers worden geanonimiseerd opgeslagen. Al uw gegevens zullen automatisch worden verwijderd indien u uw account beëindigt. Nadere informatie over Adyen en het betalingsverkeer kunt u vinden op de site van adyen. De privacy statement van Adyen in verband met het bezoeken van de website van Adyen vindt u in de privacy policy van Adyen.

Als u een review plaatst, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw ervaring met de App, dan kunnen wij eveneens uw naam registeren (mits door u gegeven). Uw naam kan zichtbaar worden weergegeven onder een review (mits door u gegeven). Uw gegevens zullen automatisch worden verwijderd indien u uw account beëindigt. De reviews blijven zichtbaar, wel kunt u een verzoek doen de persoonsgegevens (uw naam) zichtbaar bij de reviews te verwijderen. Een dergelijk verzoek kan gestuurd worden aan ISS Facility Services, gevestigd te (3454 PV) De Meern aan de Rijnzathe 8.

Voor welk doel worden deze gegevens verzameld
Met de gegevens die via de app worden ingevuld, kunnen we onze diensten aan u verrichten en kunnen we u tevens op de hoogte houden van nieuwe producten of aanbiedingen en eventuele software-updates. Het kan voorkomen dat wij deze gegevens tevens gebruiken voor interne doeleinden, bijvoorbeeld gegevensanalyse en onderzoek, om de App en het gebruik daarvan te verbeteren. Daarnaast kan de App worden gebruikt om belangrijke mededelingen te versturen. Bijvoorbeeld mededelingen over aankopen of wijzigingen in de voorwaarden.

Met de locatiegegevens, in combinatie met geplaatste “beacons” kan worden gepeild wanneer de Gebruiker onderweg is om zijn of haar bestelling af te halen. De Gebruiker is dan verzekerd van een verse bestelling. Indien geen bestelling is geplaatst, werken de beacons niet. De beacons zijn enkel gebonden aan het gebouw waarbinnen de App wordt gebruikt. Buiten dit gebouw werken de beacons niet. Uw naam en uw creditcard- of bankrekeninggegevens zijn nodig om de betaling van de bestelling af te kunnen handelen en worden door Adyen apart bewaard in een (zeer) beveiligde omgeving.

Welke beveiligingsmaatregelen worden getroffen
Om op uw account in te loggen kan het zijn dat u een door uzelf ingesteld wachtwoord moet invoeren. In dat geval, en om misbruik te voorkomen, wordt het account geblokkeerd wanneer u bij herhaling een foutief wachtwoord invoert. Wachtwoorden worden versleuteld door middel van specifieke beveiligingssoftware. De servers waarop de gegevens worden bewaard zijn ISO gecertificeerd (ISO 27001 of ISO 27002) zodat de beveiliging van die gegevens zoveel mogelijk is geborgd. Verder is de toegang tot uw gegevens zoveel mogelijk beperkt tot partijen die gebruik dienen te maken van die informatie voor het uitvoeren van uw bestelling of het plaatsen van uw review.

Wie kunnen de gegevens inzien
ISS deelt (uw) gegevens met bedrijven die betrokken zijn bij de App. Denk daarbij aan bedrijven die betrokken zijn bij informatieverwerking, de verwerking van bestellingen van Gebruikers, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantgegevens, het beoordelen van reviews en bedrijven betrokken bij het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Uw gegevens worden slechts verstrekt voor zover dit nodig is voor het goed functioneren van de App, ten behoeve van meta-data analyse of de andere in dit privacy statement genoemde doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen. Het kan voor ISS noodzakelijk zijn (op grond van wet- of regelgeving, naar aanleiding van een rechtszaak of op verzoek van overheden) om uw gegevens openbaar te maken aan anderen dan de bovengenoemden.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens
U kunt verzoeken om toegang, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit verzoek zal worden gehonoreerd als ISS niet wettelijk, zakelijk of anderszins verplicht is om deze gegevens te bewaren. ISS kan verzoeken weigeren die onrechtmatig jegens anderen zijn of de praktische toepasbaarheid van de App in belangrijke mate beperken. Verzoeken om toegang, correctie of verwijdering van gegevens kunnen worden ingediend bij ISS Facility Services, gevestigd te (3454 PV) De Meern aan de Rijnzathe 8.

Vragen over privacy of de App
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacy statement of de verwerking van gegevens of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de lokale privacywetgeving, kunt u contact opnemen met de plaatselijke cateringmanager dan wel met ISS Facility Services via bovengenoemd adres.
Deze privacy statement kan af en toe worden gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen van deze privacy statement of ingrijpende wijziging van de functionaliteiten van de App zult u bij een volgende gebruikmaking van de App worden verzocht om akkoord te gaan met de wijzigingen in het privacy statement.